Главная » Статьи » НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » Фундаментальные научные работы

Монография
Афанасьєв Олег Євгенович
 
Історико-географічний аналіз регіонального природокористування: теорія, методологія, практика: Монографія.

– Тернопіль: Вид-во "Крок", 2012. – 550 с.
 
ISBN 978-617-692-075-5
 
Розкрито поняття, об’єкт, предмет, структура історії регіонального природокористування. Досліджено процес становлення природокористування та історії природокористування як наукових напрямів у географічній науці, еволюцію їхніх концептуальних наукових положень. Проаналізована і класифікована джерельна база для історико-географічного вивчення регіонального природокористування, запропонована інфологічна модель таких досліджень. Визначена хронологічно-територіальна етапність становлення природокористування на теренах геоісторичного регіону Південно-Східна Україна, наводяться методологія і принципи його виокремлення. У «студіях» з історії природокористування наводяться конкретні приклади застосування теоретичних засад концепції історії регіонального природокористування у практиці історико-географічних досліджень.
 
Для фахівців у галузі історії географії, історичної географії, регіоналістики, працівників науково-дослідних установ, викладачів, аспірантів, студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Зміст монографії:

 

 
ВСТУП
1 КОНЦЕПТ ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ
1.1 Природокористування як географічна дефініція і споріднені поняття
1.2 Об’єкт, предмет і парадигми природокористування
1.3 Уявлення про природокористування як історичний процес формування регіонального компоненту антропосфери
1.4 Проблема класифікації систем природокористування
1.5 Історичні типи природокористування
1.6 Природокористування та історія природокористування у системі географічних наук
1.7 Методи просторово-часового аналізу історії регіонального природокористування
РЕТРОСПЕКТИВА НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ГЕОГРАФІЧНІЙ НАУЦІ
2.1 Становлення концепції природокористування у географії
2.2 Внесок українських вчених у становлення методології й практики  регіонального природокористування
2.3 Формування наукових уявлень про природокористування у середовищі історичної географії
3 ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
3.1 Інфологічна модель дослідження історії природокористування
3.2 Інформаційний потенціал наративних джерел у вивченні процесів формування регіонального природокористування
3.3 Використання іконографічних документів у встановленні історичного процесу природокористування
4 ХОРОЛОГІЧНО-ХРОНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ
4.1 Обґрунтування просторово-територіальних меж Південно-Східної України
4.1.1 Концепція геоісторичного районування України і місце в ньому Південно-Східної України
4.1.2 Загальногеографічні моделі районування території України
4.1.3 Еволюція наукових поглядів на суспільно-географічну регіоналізацію України
4.1.4 Регіоналізація України за принципами географічного центризму
4.1.5 Політико-адміністративне освоєння Південно-Східної України
4.1.6 Концепція Південно-Східної України як дуального, фронтирного суспільно- та геоісторичного регіону
4.2 Історико-географічна періодизація процесу формування систем природокористування Південно-Східної України
4.2.1 Природокористування епохи первісного заселення і освоєння регіону
4.2.2 Природокористування епохи Великого переселення народів
4.2.3 Природокористування епохи ісламсько-християнського фронтиру
4.2.4 Природокористування епохи колонізаційного освоєння Степу
4.2.5 Природокористування початкового етапу промислової революції
4.2.6 Природокористування епохи радянської індустріалізації.
4.2.7 Природокористування епохи постіндустріального розвитку
5 ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
5.1 Регіональна ойкосфера. Ретроспектива формування системи міських поселень
5.2 Формування регіональної соціосфери. Етнічні типи регіонального природокористування
5.3 Досвід освоєння енергетичних ресурсів Дніпровських порогів
5.4 Регіональна культуросфера. Скансени як репрезентанти регіональних типів природокористування
5.5 Історія рекреаційного природокористування Південно-Східної України
5.6 Історія регіонального природокористування як чинник туристської привабливості регіону
5.7 Система природоохоронного природокористування. Розробка схем зонування проектованих природоохоронних об’єктів з метою оптимізації структури природокористування
5.8 Функціональне зонування низової адміністративно-територіальної одиниці для цілей оптимізації регіонального природокористування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Іменний покажчик
Про автора
Категория: Фундаментальные научные работы | Добавил: olaff (16.03.2013)
Просмотров: 1363