Главная » Статьи » НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » Научное сотрудничество

Отзывы на работы коллег
null

ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ НА НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ КОЛЛЕГ


1. Відзив на автореферат дисертації Алі Махмуд Хасан Фергала «Геоінформаційне картографування Йорданії: становлення і застосування», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.12 – географічна картографія (Київ, Інститут географії НАН України, захист 11.03.2004).

2. Рецензія на підручник М.В. Багрова, В.О. Бокова, І.Г. Черваньова «Землезнавство» (Київ: Либідь, 2000. – 464 с.), 2004.

3. Рецензія на рукопис програми «Глобалізація та глобальні проблеми людства» (11 клас), поданої на всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, грудень 2006 р.

4. Експертний висновок на програму «Загальна географія» для учнів 10–12 класів природничо-математичного напряму, географічного профілю, яка подана до Всеукраїнського конкурсу навчальних програм з профільного навчання у 12-річній школі відповідно до наказу МОН України від 13.10.05 р. №589, грудень 2006 р.

5. Отзыв на автореферат диссертации Крылова Михаила Петровича «Региональная идентичность в Европейской России», поданной на соискание ученой степени доктора географических наук по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная и политическая география (Москва, Институт географии РАН, защита 30.03.2007).

6. Отзыв на автореферат диссертации Михайловой Анастасии Вячеславовны «Географические особенности территории в регулировании природоохранной деятельности на локальном уровне», поданной на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная и политическая география (Москва, Институт географии РАН, защита 31.05.2007).

7. Експертний висновок (відзив) на проект навчального посібника із факультативного курсу «Історія землі. Цивілізації.» для учнів 6 (7) класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор – І.О. Токарева), 2007.

8. Відзив на рукопис С.К. Реця «Земна поверхня в просторовій системі», 2007.

9. Рецензія на книгу Г. де Блія, П. Муллера, О. Шаблія (розділ «Україна») «Географія: світи, регіони, концепти» (Київ: Либідь, 2004. – 740 с.), січень 2008.

10. Отзыв на автореферат диссертации Тимиргалеева Азата Ирековича «Геоэкологичесая оценка малых водотоков Петербурга в условиях современной антропогенной нагрузки на основе геохимических баз данных и ГИС», поданной на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 – геоэкология (Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, защита 14.03.2008).

11. Відзив на автореферат дисертації Купач Тетяни Геннадіївни «Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів)», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, захист 17.03.2008).

12. Отзыв на автореферат диссертации Морозовой Елены Борисовны «Промышленная архитектура: исторические закономерности и тенденции развития», поданной на соискание ученой степени доктора архитектуры по специальности 18.00.05 – Архитектура зданий, сооружений, городских и сельских поселений, межселенных территорий (Минск, Белорусский национальный технический университет, защита 16.06.2008).

13. Відзив на автореферат дисертації Жовнір Світлани Михайлівни «Суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації (на прикладі Вінницької області)», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія (Київ, Інститут географії Національної Академії наук України, захист 11.07.2008).

14. Відзив на автореферат дисертації Святця Юрія Анатолійовича «Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні джерела та методи дослідження)», поданого на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет, захист 29.10.2008).

15. Рецензія на книгу Мельник І.Г. «Основи рекреаційної географії» (Луганськ: ТОВ "Віртуальна реальність", 2008. – 176 с.), грудень 2008.

16. Отзыв на автореферат диссертации Жумаря Павла Владимировича «Геохимическая оценка техногенных ландшафтов Солигорского горнопромышленного района», поданной на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.23 – Физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов (Минск, Белорусский государственный университет, защита 29.04.2009).

17. Відзив на автореферат дисертації Москалюк Катерини Леонідівни «Аналіз рельєфу Подільських Товтр для оптимізації природокористування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.04 – геоморфологія і палеогеографія (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, захист 06.05.2009).

18. Відзив на автореферат дисертації Орлової Марії Леонідівни «Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області)», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія (Одеса, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, захист 19.06.2009).

19. Рецензія на Зошити для практичних робіт з географії для учнів 6 - 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори – В.І. Кудирко, А.В. Скоробогатов) - вересень, 2009 р.

20. Відзив на автореферат дисертації Сухого Петра Олексійовича «Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, захист 26.10.2009).

21. Отзыв на автореферат диссертации Бондаренко Светланы Владимировны «Геология, вещественный состав и палеогеодинамическая  природа воронежской свиты и сопряженных с ней комплексов (Воронежский кристаллический массив)», поданной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.01 – Общая и региональная геология (Саратов, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, защита 16.12.2009).

22. Відзив на автореферат дисертації Корнус Олесі Григорівни "Територіальна організація системи обслуговування населення Сумської області та шляхи її вдосконалення", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія  (Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, захист 04.12.2009).

23. Відзив на автореферат дисертації Запорожець Лілії Анатоліївни "Продовольчий ринок Столичного суспільно-географічного району та основні напрямки удосконалення його територіальної організації", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія  (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, захист 22.02.2010).

24. Відзив на автореферат дисертації Литвенко Людмили Михайлівни "Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції: суспільно-географічний вимір", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 –економічна та соціальна географія  (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, захист 22.02.2010).

25. Відзив на автореферат дисертації Ровенчака Івана Ілліча "Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження", поданої на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, захист 19.03.2010).

26. Відзив на автореферат дисертації Єрмакова В'ячеслава Володимировича "Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія  (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, захист 19.03.2010).

27. Отзыв на автореферат диссертации Гриценко Антона Алексеевича «Влияние политических и ландшафтных границ на региональную идентичность в Российско-Украинском порубежье», поданной на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная и политическая география (Москва, Институт географии РАН, защита 24.09.2010).

28. Відзив на автореферат дисертації Вах Івана Станіславовича "Територіальні особливості розвитку й поширення народних художніх промислів Галицької Гуцульщини", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія  (Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, захист 04.10.2010).

29. Відзив на автореферат дисертації Мороз Ірини Миколаївни "Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія  (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, захист 12.10.2010).

30. Відзив на автореферат дисертації Зарубіної Антоніни Володимирівни "Географічні основи формування та розвитку регіональної екомережі на території Кіровоградської області", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (Сімферополь, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, захист 15.10.2010).

31. Отзыв на автореферат диссертации Осокина Степана Артемовича «Теоретические основы и методика создания локальной инфраструктуры пространственных данных», поданной на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.35 – Геоинформатика (Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, защита 25.11.2010).Категория: Научное сотрудничество | Добавил: olaff (24.08.2010)
Просмотров: 6011